Card image cap
𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭

Trong quá trình học viết, học sinh thường mắc phải những lỗi sai phổ biến khi viết chữ. Nhưng đừng lo, Ánh Dương đã có những giải pháp để khắc phục những lỗi này và tạo ra những nét chữ đẹp mắt hơn.